Algemene voorwaarden van InMente gedenkmonumenten

 1. Artikel 1 – definities

  1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

   Leverancier: “InMente”, hierna te noemen leverancier van de algemene voorwaarden.
   Opdrachtgever: de wederpartij van de leverancier, zijnde consumenten en/of bedrijven.
   Consumenten: de natuurlijke of rechtspersoon niet handelende in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
   Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
   Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening, inhoudende het vervaardigen en het laten plaatsen van de wederpartij.
 2. Artikel 2 – Algemeen

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

  1. De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor consumenten inclusief BTW (tenzij apart aangegeven) en andere heffingen van overheidswegen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor bedrijven zijn de prijzen van aanbiedingen en offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  3. Door of namens de leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. De leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema’s e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële of intellectuele eigendom van de leverancier. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enig materiaal of enige gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door de wederpartij in het kader van de aan de leverancier verstrekte opdracht. Op eerste verzoek van de leverancier, alsook indien de wederpartij niet binnen de aanbiedingstermijn een overeenkomst sluit of deze annuleert, dient al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan de leverancier te worden geretourneerd.
  5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  8. Schrijf- of optelfouten zijn niet voor rekening van leverancier. Calculatiefouten met betrekking tot de totstandkoming van materiaalkosten vallen hier niet onder.
 4. Artikel 4 – Werkzaamheden

  1. De werkzaamheden van leverancier omvatten de volgende werkzaamheden:
   • het inventariseren van wensen en voorkeuren van opdrachtgever;
   • het maken van een voorlopig schetsontwerp;
   • het maken van een definitief ontwerp, na goedkeuring van voorlopig schetsontwerp en kostenbegroting;
   • het vervaardigen van het gedenkmonument;
   • volgens de overeengekomen offerte, versturen van het gedenkmonument naar de consument of het bedrijf, of het (laten) plaatsen en dus leveren van het monument op de door de wederpartij aangewezen locatie;
  2. Het voorlopig schetsontwerp omvat een globale voorstelling van het monument en een globale raming van de uitvoeringskosten, indien gewenst;
  3. Het definitief ontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp waarin de met de opdrachtgever overeengekomen aanpassingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het voorlopig ontwerp in ongewijzigde vorm. Het definitief ontwerp omvat de tekening(en) van het gedenkmonument aangevuld met de aanduiding van de toe te passen materialen. Het ontwerp is nooit op ware grootte, afmeting en kleur. Het dient alleen ter illustratie om voor de opdrachtgever een idee te vormen hoe het ontwerp eruit kan zien.
 5. Artikel 5 – Tot stand komen van de overeenkomst

  1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat leverancier en opdrachtgever het schetsontwerp de kostenbegroting en de eventuele planning akkoord hebben gegeven zowel mondeling en/of schriftelijk, en de aanvaarding van een opdracht of order van de opdrachtgever door de leverancier schriftelijk is bevestigd.
  2. Met het ondertekenen verklaart opdrachtgever dat de algemene voorwaarden van leverancier hem/haar ter hand zijn gesteld, er kennis van genomen te hebben en daarmee in te stemmen.
  3. Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Wederpartij, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en op voorwaarde dat de reeds door de Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door de Wederpartij worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Wederpartij is de Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.
 6. Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

  1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.
  5. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
  6. Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Artikel 7 – Materiaal/kwaliteit

  1. Solid Surfaces is een massief, niet-poreus, homogeen plaatmateriaal dat bestaat uit ongeveer 1/3 acrlylaat (ook bekend als PMMA) en 2/3 natuurlijke mineralen. Het voornaamste bestanddeel is het mineraal Aluminium TriHydraat (ATH) een derivaat van bauxiet, het erts waaruit aluminium wordt gewonnen.
  2. De kleur van solid surfaces kan onder invloed van zonlicht en zure regen lichter worden. De kleurverandering wordt aangegeven in zonnetjes/streepjes ed.
   *** kleurverandering van minder dan 5 eenheden ΔE* in 10 jaar (minimaal tot geen kleurverandering). Leverancier geeft op deze kleuren (3 sterren) 10 jaar garantie.
   **kleurverandering van 5 tot 15 eenheden ΔE* in 10 jaar (enige kleurverandering kan optreden). Leverancier geeft op deze kleuren (2 sterren) 10 garantie.
   * kleurverandering van meer dan 15 eenheden ΔE * in 10 jaar (kleurverandering kan optreden). Leverancier geeft op deze kleuren geen garantie.
  3. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschil in kleur in vergelijking met de solid surfaces kleurstaal. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.
  4. Afbeelding op monument
   Leverancier geeft op een UV print afbeelding 3 jaar garantie zonder coating en met coating 5 jaar waarbij kleurverandering tot 15 eenheden ΔE* in 3 of 5 jaar (enige kleurverandering kan optreden) buiten de garantie vallen.
 8. Artikel 8 – Levering

  1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de opdrachtgever aangegeven afleveradres of begraafplaats.
  2. De opdrachtgever is verplicht het gedenkmonument af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer/consument nadat leverancier hem heeft verwittigd. De afnemer/consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
  4. Indien leverancier gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.
  5. Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer/consument leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.
  6. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, geldt als leveringstijdstip het moment dat de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien de leverancier de goederen moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.
 9. Artikel 9 – Garantie

  1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
  2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan leverancier.
  3. De onder 1. genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaar na levering c.q. plaatsen van het monument met uitzondering hetgeen in artikel 7 is bepaald.
  4. Bij gebreke geldt de factuur als bewijs met betrekking tot de garantie.
  5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal leverancier zorg dragen voor herstel.
  6. Elke vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het monument of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of er sprake is vandalisme of een (natuur)ramp.
  7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is leverancier niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de afnemer/consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
  9. Extreme weersomstandigheden kunnen beschadigingen veroorzaken. Leverancier kan hier geen garantie op geven. Het graf bedekken/beschermen tijdens het extreme weer kan beschadigingen voorkomen.
 10. Artikel 10 – Honorarium

  1. Leverancier bepaald in de offerte een samengestelde prijs voor het ontwerp, het materiaal, aanvraag vergunning, realisatie van het monument, de fundering alsmede de plaatsing.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk besteedde uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van leverancier, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. De prijzen genoemd in de offerte zijn voor consumenten inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW.
  4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  5. Bovendien mag leverancier het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan leverancier, dat in redelijkheid niet van leverancier mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Leverancier zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Leverancier zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 11. Artikel 11 – Betaling

  1. Na akkoord van de offerte c.q. het voorlopig schetsontwerp zal de leverancier een betaling van 50% van het offertebedrag in rekening brengen. Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur. Deze aanbetaling wordt gebruikt als aanbetaling voor de inkopen van alle benodigde materialen welke voor het desbetreffende monument ingekocht worden. Een snelle betaling komt de planning zeer ten goede. Zodra de 50% van de betaling is ontvangen zal gestart worden met het vervaardigen van het monument.
  2. Odrachtgever zonder plaatsing: zodra het monument wordt geleverd zal het overige deel, 50% in rekening worden gebracht. Opdrachtgever met plaatsing: zodra het monument wordt geleverd zal 40% in rekening worden gebracht. Consument: zodra het monument wordt geleverd zal 40% in rekening worden gebracht.
  3. Het restant van het factuurbedrag, 10% zal na plaatsing van het gedenkmonument op de begraafplaats in rekening worden gebracht. De betaling dient te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn, op een door leverancier aan te geven wijze en zonder aftrek van enige niet op de factuur vermelde korting.
  4. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
  5. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder lid 1 t/m 3 van dit artikel, heeft leverancier naast het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen tevens het recht om de verdere uitvoering van de opdracht/levering op te schorten.
  6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  8. Leverancier heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  9. Leverancier heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 12. Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van leverancier totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  4. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 13. Artikel 13 – Incassokosten

  1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijke opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50,00 euro.
  2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijke waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 14. Artikel 14 – Klachten

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na definitieve plaatsing schriftelijk te worden gemeld aan leverancier. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 15. Artikel 15– Opzegging

  1. Binnen 24 uur nadat leverancier en opdrachtgever het schetsontwerp, de kostenbegroting en de planning voor akkoord hebben ondertekend (zie art. 5), hebben beide partijen de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn.
 16. Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

  1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   • Na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
   • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 17. Artikel 17 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

  1. Indien leverancier aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
  2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
 18. Artikel 18 – Aansprakelijkheid

  1. Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  3. In afwijking van hetgeen onder 18.2 aan dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier toegerekend kunnen worden;
   • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn ondergeschikten.
  7. Voorts is leverancier niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
   • onoordeelkundig gebruik van het geleverde monument door wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is;
   • onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen,
   • derden dan wel door de wederpartij aan gestelde deskundigen, die buiten medeweten van leverancier en alleen met toestemming van de wederpartij herstel en of onderhoudswerkzaamheden verrichten aan monumenten van leverancier
   • verzakking van de grond van de begraafplaats waardoor scheuren e.d. ontstaan in fundering en monument.
  8. Indien de Leverancier bij de montage en/of het bedrijfs-gereedmaken en/of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds geheel voor risico van de wederpartij.
  9. Ter zake van verstrekte adviezen is de Leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.
  10. Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direkt veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed; zonodig verstrekt de Leverancier op verzoek van de Wederpartij informatie tot welk bedrag de Leverancier verzekerd is. Indien de Leverancier geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
  11. Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.
  12. Ten aanzien van goederen welke de Leverancier van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens de Wederpartij, indien en voor zover de Leverancier zich daarop beroept.
 19. Artikel 19 – Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen. Ook vallen gezondheidsredenen hieronder.
  3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen of deze zal kunnen nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 20. Artikel 20 – Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een bepaling of een rechterlijke uitspraak, leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 21. Artikel 21 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door leverancier verstrekte stukken, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of te kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  3. Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 22. Artikel 22 – Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 23. Artikel 23 – Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 24. Artikel 24 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.